Middle East Armenian Portal
Home News   Forums   Articles Directory Links Downloads Photos Services Events Calendar About us  
Forums > UAE Armenians: School Support Unit
 

UAE Armenians: School Support Unit
Posted: Friday, May 04, 2007

The Armenian community weekly schools in Sharjah and Abu Dhabi (UAE) are functioning for more than 25 years now.

The initial core needed for forming these schools have remained the same, but the methods, challenges and prospects have undergone many changes.

The Armenian school forges a remarkable bond where each student becomes the concern of the entire group. It enhances the sense of belonging to the Armenian nation.

Azad-Hye has decided to pay more attention to our two Armenian weekly schools in the UAE (Sharjah and Abu Dhabi). For this purpose, a School Support Unit (Վարժարանի Աջակցութեան Միաւոր) has been established with the members of Azad-Hye Group and friends.

The unit is a kind of forum for providing new ideas and constant support to the already ongoing efforts to improve the educational level of the school.

We all recognize that there is room for improvement and we all know that this is a common concern and therefore we need to work together in this respect.

The School Support Unit will help highlight the concerns. It will work closely with the School Board of Trustees. The task in front of the Board of Trustees is far bigger than anyone can imagine. We all need to support the Board and ensure the improvement of our school. We believe that our Unit will add something in this process.

Here are some of the ideas that instigated the creation of the School Support Unit: Read more.

Post your opinion at the end of this page.

Note: The previous topic on this page was about the feasibility of opening a daily Armenian school in UAE, instead of the exisiting weekly school. Some of the earlier comments are related to that topic.


Comment 14

Enquiry about the Armenian Virtual College's lessons that would be implemented for the 9th grade students in the Armenian Ohannesian school of Sharjah

A parent wanted to know more about the College.

Is it professional?
Yes, it is professional. Basically it is a virtual college. There are a lot of virtual colleges worldwide but this is the first Armenian College. It is prepared by AGBU http://www.avc-agbu.org/home.php and the headquarters are in Armenia, where a big number of teachers from The University of Armenia are involved.
 
Iis it reliable?
Yes, it is reliable. Basically you sign for tuition fees (max $200). When the lesson will be on line, you have couple of days to participate to the lesson which is interactive, then you have exercises. Now since the teacher is not present you might cheat, but it is up to you how serious approach you would like to have to the course. You send the exercises to the teacher. Then there is a chat room session where all the students can participate. You have an opportunity to meet other people worldwide.
 
Do they offer degrees?
They will provide a certificate but not a degree.
 
How the program was made known in the UAE?
In December 2008 Dr. Zorian visited the UAE and made a presentation in the Community Hall. The number of the attendance was big and there was a big desire to implement it in the school.

Answered by Sebouh Armenagian by the Board of Trustees in the Armenian Ohannesian School of Sharjah.


Posted by: Moderator   on Saturday, October 10, 2009

Comment 13

Armenian Virtual CollegeThe Board of Trustees of the Armenian School of Sharjah has decided to introduce a ninth grade in the school and another
class for non-Armenian speaking students.

Particularely for the ninth grade students, a special online program will be introduced in cooperation with the newly launched Armenian Virtual College of AGBU. This will be the first such project on pan-Armenian level.

Read more about the Armenian Virtual College (Azad-Hye interview with Yervant Zorian during his visit to Sharjah last year)

For additional information you can contact Principal Mr. Nishan Basmajian.

Announcement in Armenian:


Posted by: Moderator   on Saturday, October 10, 2009

Comment 12

Տնօրէն Պրն. Նշան Պասմաճեանի խօսքը ի դիմաց Օհաննէսեան Հայկական Վարժարանի Տնօրէնութեան, Ուսուցչական Կազմին և Հոգաբարձութեան՝
 
Յարգելի Ծնողներ,

Յանուն Օհաննէսեան Հայկական Վարժարանի Հոգաբարձութեան, Տնօրէնութան եւ Ուսուցչական Կազմին  կ՜ողջունեմ ձեզ  2009-2010 դպրոցական տարեշրջանի վերամուտին: Պիտի փորձենք, ձեզի հետ, այս տարեշրջանը մեր աշակերտութեան համար դարձնել հայեցի դաստիարակութեան ջամբումի, կարգապահութեան, հայրենիքի և հայ ազգի սիրոյ, հայերէնը, հայոց պատմութիւնը, հայ երգը, քրիստոնեայ կրօնը հաճոյքո՜վ սորվելու, ազգային ինքնութեան ամրապնդմա՜ն, ինչպէս նաև աշակերտութեան մօտ ընկերասիրութեան գաղափարի զարգացման  շրջան մը: Այս բոլորը իրականացնելու համար կարգապահութիւնը մեծ դեր կը խաղայ: Զայն կիրարկելու համար ծնողք – ուսուցչական կազմ համագործակցութիւնը անհրաժեշտութիւն է, բան մը, որ դուք պիտի չզլանաք՝ ատոր վստահ ենք: Լրիւ խօսքը


Posted by: Moderator   on Friday, October 09, 2009

Comment 11

The Board of Trustees of the Armenian one-day Ohannessian School of Sharjah has announced that the first school day will be on Friday 02 October 2009. 

The principal of the school is Mr. Nishan Basmajian.

Every Friday the children of the Armenian Community in Sharjah and neighboring Dubai will attend the school from 10:15 to 13:30.

Once every two weeks, whenever it coincides with the church services in the adjacent Saint Gregory the Illuminator Church, the school children will visit the Church and attend the services.

Registrations will take place on Saturday 26 September and 01 October 2009, 6-8pm, during which books and uniforms will be given as well.

Fees: AED 650 which includes books, one uniform, stationary and breakfast. Minimum age for entry 3 and half years.

Those having more than two children in the school will pay only for the two children.

Announcement (PDF format, 1 page, in Armenian)

Reasoning for changing the weekly school date from Saturday to Friday (PDF format, 4 pages, in Armenian).


Posted by: Moderator   on Friday, October 09, 2009

Comment 10

Dear Suzy Karajian,

I totally agree with you but most probably you are not aware that the Armenian Community in the U.A.E. is governed by a “hidden force”.  Therefore please don’t waste your time with democratic suggestions.

Anyway, let me comment on your suggestions

You want to have a daily Armenian School. Great. Let us organize a football match between Bank Of Sharjah and Cosmoplast. The wining team will decide whether to have a Daily Armenian School or not.

 

New methods to be introduced. Who will introduce? Apparently you are not aware that if the new method is introduced by a member of certain party (ARF), then it will be acceptable. Otherwise the answer is “good proposal let us think“, but actually it is “get lost, you don’t belong here”.

  

“Mutual Activities” will be acceptable provided that, the graduated and current students or their ancestors are born in the world with coordinates latitude 35.93 and longitude 35.99

http://wikimapia.org/#lat=35.928797&lon=35.991168&z=13&l=0&m=a&v=2

 

Every decision takes long time because each proposal will go to The Armenian Community Council. Then, a cover up member of the “Tashnak” party in the council will inform to the other members of “Tashnak Party” and a discussion will start between them. When all the members of the “Tashnak” party will mutually agree, the cover up member will convey their decision (but not your proposal) to the Armenian Community Council and then to you.

Don’t waste your time and leave the area clean for them.  

Jermag Sevag


Posted by: Jermag Sevag   on Monday, March 09, 2009

Comment 9

In order to expect better results from educators or to bring other educators from abroad I think the School work should not be a volunteer work and it should be paid work, so at least we can demand better results.

A good solution for our students maybe is the daily Armenian school idea, which has been discussed for a long time now, but there must be honest discussion about how this can work out.

We need to attract the students with extra-curriculum activities. They should not come to the school forced by their families. New methods should be introduced in the educational system to make talking and learning Armenian more fun.
 
We should ask the graduated young students to do some mutual activities with the current students (helping teachers, supervise the break time, watching over the Kindergarten kids, ect.). If we do not do this, we will not have future educators. By doing so we will encourage them to support the school when they grow up.
 
As I have been a teacher before, I would like to mention that each proposal coming from the teachers should not take weeks to get approval from the Administration or Board of Trustees. We need to make educators work in a non-complicated environment. For example, if the teachers are planning for a simple picnic during a holiday, it should not take two weeks of negotiations for approval and then get rejected.

Speaking proper Armenian should be our focus. It is a very big shame and not acceptable to speak English in the Armenian school.

These are some of my ideas, which I believe will help to achieve progress in our Armenian school. 
 
Suzy Karajian (email)


Posted by: Suzy Karadjian   on Monday, March 02, 2009

Comment 8

Note from Azad-Hye: We thank the Chairman of the Board of Trustees Mr. Nishan Basmajian for sharing with us his valuable views. Basmajian has always been an outspoken person and his firm and, in the same time, affable approach should serve as a good example for community involvement. We believe this is the beginning of a fruitful discussion and invite the others to post their views either here or in the Forum section. We will try to supply Armenian translation of this discussion as well.

Our School Support Unit will always be, as the name indicates, a unit that supports the school and advocates for greater attention to needs of the school children. 

Finally, in order not to be misunderstood, we need to emphasize that the traditional Armenian gatherings (the way we experienced during the "Ghavourma" event) are most welcome, but (in our view) they should not consume the energy of the teachers. The National Council should come up with ways for continuing those nights or it should allocate resources and auxiliary individuals to help the School’s Board of Trustees, if the later sees appropriate to repeat the experience.


Posted by: Azad-Hye Management   on Saturday, February 28, 2009

Comment 7

I am thankful for the comments made at the occasion of the "Ghavourma" event organized by the Board of Trustees of Ohannesian School with the active participation of the six female teachers, without whom that event would not have succeeded.

Allow me to make few clarifications:

1. The Board of Trustees has not volunteered nor has been given the task "to take care of the entertainment and the social needs of the community". The "Ghavourma" event had indirectly a pedagogical Objective. The target was hit. 

2. As a member of the Board, I assure you that until now The Board hasn’t lost neither its educational nor its pedagogical focus and trust the members, they won't lose focus in the months to come.

a) I appreciate Azad-Hye being concerned and worried. Just to remind the readers, right after the "Ghavourma" and Bingo event the teachers, with the support of the Board, organized few more events, educational and social, which have been well accepted by the school children as well as their parents. All the past events (and the events to come) have been decided weeks before the "Ghavourma" dinner event. 

b) The board is not surprised to realize that at present the number of supporters of the school has increased. Mind you, in theory you can't find an Armenian in the world who does not support The Armenian School as an institution. In Ohannesian School's case the practical expression of the supportive attitude of members of the community came after the "Ghavourma" event.

The Board members are confident that at present the school has a bigger popular support. A recent example: Azad-Hye has announced today that it has formed a group to support the Armenian schools in UAE. Cheers!!! 

c) On purely academic grounds Dr. Julietta Gulamirian was invited by the Board to work with the teachers, to train them and to enhance their pedagogical standards. I am aware that soon an interview will be published in this website with the Professor. 

The above examples should suffice to assure the fellow readers that the Board of Trustees has not and won't lose its pedagogical focus and that it is not the intention nor the task of the Board to get involved in "activities that are the responsibility of others".

3. My humble advise to Azad-Hye would be to  inquire / discuss the school matters with the responsibles of the school, be well informed about the school matters prior to making comments or jumping to conclusions.

The Board believes in transparency and has no agenda to hide from its partners nor from its supporters. The Board believes that without the strong and sincere partnership of PARENTS – STUDENTS – TEACHERS - BOARD quartet, the school can not achieve its goals. By constitution, the Board is accountable to the body that has appointed it. The decisions taken by the Board have strong bases and clear Objectives. Information about the activities and the future plans of the Board can be obtained from the Board members by any community member, any time.

4. Once again I thank Azad-Hye for its uninterrupted support to the school, for the care and the concern shown, for its suggestions and comments. Indifference is the killer disease of communities; unfortunately, it is fashion in the globalized world. This website has always been critical to indifference. Indifference has been and continues to be a major concern for the Board too. Due to the joint efforts of the Board and its partners, indifference is retreating and retiring in Ohannesian Armenian School.  

Sincerely Yours
Nishan Basmajian


Posted by: Nishan Basmajian   on Saturday, February 28, 2009


Pages : [1] 2

Leave a comment
Name (required)
Email (will not be published) (required)
Website
Security Code Image   (Enter the code)


Bookmark and Share


Announcements
Azad-Hye Diary
UAE ArmeniansHome · News · Forums · Articles · Directory · Links · Downloads · Photos · Services · Diary · Events Calendar · About Us

Copyright © Azad-Hye, 2003-2009. All Rights Reserved.